Skip to main content

Furubacken Nossebro, Västergötland

Bostad med särskild service.
Tillstånd: 7 kap. 1 § punkt 2 socialtjänstlagen

Målgrupper

Verksamheten innehåller två avdelningar. På avdelning Furubacken har individen vanligen en lång sjukdomshistoria bakom sig, ofta med en psykosdiagnos vilken leder till psykiskt funktionshinder. Samsjuklighet med somatiska vårdkrävandetillstånd eller med andra psykiska problem såsom ångest och depression eller demenssjukdom är frekvent. Typiskt är att individen prövat flera olika boenden tidigare med otillfredställande resultat. På avdelning Rågvägen kan vi ta emot en yngre målgrupp (från 22 år) med psykisk funktionsnedsättning.
Metoder

Genom att bemöta varje människa med respekt, lyhördhet och intresse utifrån varje unik person,skapar vi förutsättningar att hjälpa individen till högsta möjliga grad av självständighet och upplevelse av meningsfullhet och värdighet.

Med respekt för självbestämmande, delaktighet och integritet, uppmuntras individen att ta aktiv del i upprättande och uppföljningar av sin genomförandeplan. När individen flyttar inpå boendet får denne två kontaktpersoner som ansvarar för att ge stöd vid kontakter med t ex andra vårdgivare, anhöriga och vid planering av inköp, boende och resor.

Personer med psykiskt funktionshinder har ofta kognitiva svårigheter och behöver därför hjälp med och träning av dessa funktioner. Genom olika aktiviteter, såväl enskilt som i grupp, övas minnesförmåga, problemlösning och planering. Detta sker huvudsakligen i närmiljön vilket ger trygghet för individen. Allt vi gör bygger på självbestämmande och respektför individens önskemål och behov. Vi verkarför social färdighetsträning dels genom samverkanmed andra på boendet och dels genom att upprätthålla kontakter i samhället.

För att skapa trygga rutiner upprättas vecko eller dagschema som strukturerar individens vardag. För de flesta personer med psykisk funktionsnedsättning är det viktigt att tillvaronär förutsägbar och att individen får sina behov av insatser tillgodosedda. I de fall ytterligare åtgärder behövs för att skapa trygghet hos individen, ansvarar arbetsterapeuten fört ex anpassning av miljön, strategier för aktivitetereller förskrivning av hjälpmedel.

För att motverka isolering erbjuds individerna social samvaro med gemensamma måltider, enskilda samtal och sysselsättning på boendet såsom trädgårdsskötsel och matlagning.

Resurser

Boendet ligger i ett lugnt område i en fin parkliknandeträdgård strax utanför Nossebro i sammafastighet som Furubackens Korttidsboende. Samtliga lokaler ligger på första våningen och är anpassade.Gemensamhetsutrymmen erbjuds i form av matsal och tv-rum, dessutom finns ett aktivitetsrummed möjlighet till bordtennisspel, biljard, estetisk verksamhet med mera.

Personal – bemanning

Dagtid arbetar tre personal med skötar- eller pedagogkompetens per åtta individer samt vid behov ytterligare personal kopplat till specifika individersbehov. Vid behov kan bemanningen ökas. Nattetid finns två vakna natt- personal som ansvarar för 14 individer. Förutom skötare finns kökspersonal, arbetsterapeut och behandlingsansvarig sjuksköterska på boendet måndag till fredag. Konsultläkare, med specialist- kompetens inompsykiatri, finns på plats en gång per månad och är övrig tid tillgänglig för konsultation på telefon. Personalgruppen har regelbunden processhandledning.
Specifikt om avdelning Rågvägen

Rågvägens SoL boende består av sju fristående lägenheter i markplan, varje lägenhet har egen uteplats. Storleken varierar mellan 60–70 kvadratmeter. I anslutning till boendet finns också en gemensamhetslägenhet med möjlighet till gemenskap och samvaro. Det är också härifrån personalen utgår. Boendet ligger i lugna och lantliga omgivningar i Essunga kyrkby, några kilometer utanför centralorten Nossebro. I anslutning till Rågvägen ligger huvudbyggnaden som omfattar två avdelningar, Omvårdnadspsykiatrin (Avdelning Furubacken) med åtta platser och Korttidsavdelning med sju platser.

Du tillhandahåller ditt egna bohag såsom möbler och husgeråd.

Personal finns tillgängligt dygnet runt.