Graniten och Sturegatan, Nossebro, Västergötland

Bostad med särskild service för vuxna. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder.
Tillstånd: 9 § 9 p LSS samt 9 § 10 p.

Målgrupp

Graniten i Nossebro är en gruppbostad med tillstånd enligt LSS, personkrets 1. Det vänder sig framför allt till personer som har en diagnos ur autismspektrat och vanligen ytterligare en eller flera funktionsnedsättningar. Graniten tar ytterligare höjd vad gäller särskilt krävande individer där utökad förståelse och individuella lösningar är nödvändiga. Det är vanligt att boendets individer har en historik av tidigare icke fungerande lösningar, på Graniten kan dock långsiktighet byggas upp igen.

Gruppbostaden Sturegatan har tillstånd enligt LSS, personkrets 1, och vänder sig främst till vuxna med autism och en psykiatrisk diagnos. Individerna har omfattande stöd- och omvårdnadsbehov och har flera funktionsnedsättningar förutom autismspektrat, t ex utvecklingsstörning och/eller personlighetsstörning.

Metoder

Graniten arbetar pedagogiskt med tydliga strukturer och kontinuitet i relationerna med ”sin” personal/kontaktmän för att skapa trygghet, sammanhang och förutsägbarhet. För att strukturera veckans aktiviteter har de boende individuellt anpassade scheman utifrån funktionsnivån. Individer med högre funktionsnivå ges möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt vara delaktiga i gemensamma aktiviteter såsom matlagning, städning, fritidsaktiviteter samt planering av matsedel. Metodhandledning sker i samarbete med bl a Autism- och Aspergerförbundet gällande tydliggörande pedagogik och det dagliga bemötandet. Arbetsterapeut samt aktivitetsstödjare hanterar den dagliga sysselsättningen och aktiveringen utanför enheten. Aktiviteten anpassas utifrån individens förutsättningar och utformas i samarbete med individ, kontaktmän och Arbetsterapeut. Aktiviteter i grupp kan t ex vara musikgrupp, café, bingo eller gemensamma utflykter. Även individuella önskemål tillgodoses där t ex personal och en enskild individ gör utflykter.

Personalrelationerna betonar meningsfullhet och trygghet, kontinuitet med fasta relationer samt stöd för att utveckla sin ADL. När individen flyttar in på boendet får denne kontaktpersoner som tillsammans med sjuksköterskan ansvarar för att ge stöd vid kontakter med t ex andra vårdgivare, anhöriga och vid planering av inköp, boende och resor. För att skapa trygga rutiner upprättas vecko- eller dagschema som strukturerar individens vardag.

Arbetsterapeut samt aktivitetsstödjare hanterar den dagliga sysselsättningen och aktiveringen utanför enheten. Aktiviteten anpassas utifrån individens förutsättningar och utformas i samarbete med individ, kontaktmän och Arbetsterapeut. Aktiviteter i grupp kan t ex vara musikgrupp, café, bingo eller gemensamma utflykter. Även individuella önskemål tillgodoses där t ex personal och en enskild individ gör utfykter.

Resurser

Graniten är nybyggd och togs i bruk i mars 2012. Fastigheten är planerad för just denna målgrupp och erbjuder unika möjligheter för personen att utvecklas med hjälp av ett väl genomtänkt bemötande i en modern gruppbostad med ytor anpassade för vår målgrupp. Gruppbostaden har välutrustade lägenheter enligt Boverkets normer, mellan 45–50 kvm, där hygienutrymmet är helt handikappanpassat och där det finns avskilt sov- eller vardagsrum. Därutöver finns gemensamt kök och allrum där man kan samlas för att se på tv eller göra andra aktiviteter tillsammans. Vi har även utrymmen för estetisk verksamhet i gruppbostaden.

Gruppbostaden Sturegatan invigdes i januari 2011. Fastigheten är helt anpassad till våra individers behov. Planlösning och fastighetens funktion har tagits fram i samarbete med medarbetare vid boendet. Gruppbostaden har välutrustade lägenheter enligt Boverkets normer, mellan 45–50 kvm, där hygienutrymmet är helt handikappanpassat och där det finns avskilt sov- eller vardagsrum. I det gemensamma köket och allrummet kan man samlas för att se på tv eller göra andra aktiviteter tillsammans.

Personal – bemanning

Bemanningen på Graniten anpassas med individen i fokus och individlösningar är vanliga. I nuläget är det personaltäthet ett till ett eller högre dagtid. Nattetid finns en vaken personal med tillgång till en sovande jour i fastigheten. Graniten är förstärkt med en teamledare som arbetar dagtid för att öka kvaliteten på och styrningen av det dagliga arbetet.

Bemanningen på Sturegatan är hög, med tre-fyra personal dagtid per sex individer samt vid behov ytterligare personal kopplad till enskild individs specifika behov. Nattetid finns en vaken personal med tillgång till en sovande jour med kort inställelsetid.

Alla boende har tillgång till behandlingsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut samt konsultläkare i psykiatri. I övrigt har personalen utbildningar som undersköterska, skötare, fritidsledare, aktivitetsstödjare samt pedagoger med inriktning autism.

Uppföljning/resultat

En funktionsnivåbedömning genomförs efter två till tre månader. Individuell genomförandeplan, utifrån funktionsnivåbedömning och individens önskemål, upprättas av sjuksköterska, arbetsterapeut, kontaktman och individen, i samråd med placerare/handläggare och eventuell god man/förvaltare eller annan person som är viktig för individen. Genomförandeplanen revideras, uppdateras och utvärderas kontinuerligt för att individens mål skall kunna uppfyllas.

Uppföljningen leder till att förändringar uppmärksammas mer systematiskt och även små förändringar kan fångas upp och byggas vidare på.