Skip to main content

Schedevi, Rimforsa, Östergötland

Hem för vård och boende.
Tillstånd: Socialtjänstlagen 7 kap. 1§ 1p.

Målgrupp

Schedevi Öst är ett hem för vård och boende bestående av fyra enheter samt dagverksamhet. Vi arbetar med funktionsträning i ADL samt aktiv rehabilitering för vuxna personer med förvärvad funktionsnedsättning till följd av exempelvis psykossjukdom eller samsjuklighet. Vissa delar av verksamheten är särskilt inriktade mot personer som har ett komplext och varaktigt funktionshinder där rehabiliteringsförmågan bedömts vara avsevärt begränsad.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med människor, som förutom SoL placeringen, vårdas enligt lagen om öppen rättspsykiatrisk vård samt lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård.

Metoder

Vår målsättning är att individen ska kunna komma tillbaka till sin hemkommun med en kartlagd funktionsnivå och ett fastställt beteendemönster. Resultatet av arbetet skall också tydligt beskriva vilken boendeform som kan komma ifråga samt lämplig sysselsättning och aktuella stödinsatser.

Boende Paviljongen
Arbetet på enheterna innebär en aktiv behandling, rehabilitering och social träning med mål att öka individens funktionsnivå, dels i den egna livsföringen och dels i relationen till andra. Behandlingen innefattar även att kartlägga och förändra avvikande beteendemönster. Vi strävar efter att individen ska lära sig att leva med och förstå sin sjukdom.

Arbetet bygger på en miljöterapeutisk grund med ett kognitivt förhållningssätt. Arbetsgrupperna arbetar utifrån ett professionellt förhållningssätt med att utveckla goda relationer till individen för att skapa trygghet och förtroende genom tydliga strukturer, kända sammanhang och lugnande förutsägbarhet. Genom att använda oss av funktionsnivåskattning och individuella genomförandeplaner, där individuella behovsområden identifieras, kan funktionsnivån följas över tid. Vi kan dessutom avläsa hur personal och individ samarbetar för att uppnå de mål som är uppsatta.

Utifrån de behovsområden och mål som finns i genomförandeplanen görs ett strukturerat veckoschema som innehåller stödsamtal, träning i den allmändagliga livsföringen och vardagliga sysslor såsom tvätt, städning och matlagning. Vi skapar också möjlighet för individen att utvecklas i daglig sysselsättning utifrån dennes intresse och förmåga.

Boendena Sjövillan och Tallen
Dessa vårdboenden är särskilt inriktade mot personer med ett sådant beteendemönster att det krävs en mycket tydlig struktur för att deras vardag ska fungera. Därför fordras ett utökat stödbehov med mer personal så att dessa individer får sina behov tillgodosedda och fungerar i den sociala gemenskapen.

Arbetet på enheterna innebär en aktiv behandling och rehabilitering för att öka individens funktionsnivå. Behandlingen innefattar även att kartlägga och förändra avvikande beteendemönster. Vi strävar efter att individen ska lära sig att leva med och förstå sin sjukdom.

Arbetsgruppens professionella metod och förhållningssätt skapar en trygg tillvaro för individen genom ett respektfullt bemötande samt en enkel och förutsägbar vardaglig struktur. Dagligt motivationsarbete har stor betydelse för individens framsteg.

Utifrån de behovsområden som vi identifierar och med hänsyn till uppsatta mål med placeringen, görs ett strukturerat veckoschema. Det kan innehålla stödsamtal, träning i den allmändagliga livsföringen och träning av sociala färdigheter. Vi skapar också möjlighet för individen att utvecklas i daglig sysselsättning utifrån dennes intresse och förmåga.

Boende Slussen
Arbetet på boendet utgörs av aktiv behandling och rehabilitering i syfte att öka individens funktionsnivå. Behandlingen innefattar även kartläggning och förändring av avvikande beteendemönster. Vi strävar efter att individen ska lära sig att leva med och förstå sin sjukdom. En flexibel och dynamisk arbetsgrupp skapar en trygg tillvaro för individen genom ett respektfullt bemötande. Med en tydlig och känd vardaglig struktur och ett konstant motivationsarbete utvecklas individen på sina villkor.

Vi arbetar med individanpassad inlärning, lösningsinriktad pedagogik och träning av sociala färdigheter. Arbetet mot långsiktiga mål stöds av individuella delmål som utarbetas i samråd med individen. Personalen utvecklar, uppmuntrar och lyfter den enskildes personliga förmågor och kunskaper. Träning i ADL-funktioner, psykoedukation, syftar till ökad förståelse för den egna diagnosen och förmåga att bättre identifiera och förmedla symtom. Personalen strävar kontinuerligt efter att utveckla samspelet mellan individ och omgivning.

Vi ger stöd och vägledning vid utslussning till samhället. Det handlar om att arbeta med vardagliga normer och funktioner som möter individen. Denne får träna sina färdigheter för eget framtida boende och för kommande sysselsättning med syfte att kunna uppnå ett mer självständigt och innehållsrikt liv.

Fysiska aktiviteter och anpassad sysselsättning erbjuds, inom och utanför verksamheterna. En miljöterapeutisk vardag som låter individen utveckla och träna upp sin sociala funktionsförmåga i relation till andra.

För att effektivare nå uppsatta mål anpassas arbetsmetoderna efter varje enskild persons inlärningsförmåga. Det innebär att vi tar hänsyn till faktorer såsom begåvningsnivå, motivation och känslomässig mognad. Individuella genomförandeplaner och funktionsnivåbedömningar upprättas för att säkerställa regelbunden utvärdering och uppföljning.

Dagliga aktiviteter
Genom att erbjuda aktiviteter med lagom nivå av självständighet och utmaning motiveras individen samtidigt som dagen struktureras. Meningsfull aktivitet och sysselsättning är av stort värde i rehabiliteringen och ökar känslan av hälsa och välbefinnande. Daglig verksamhet bidrar till social
delaktighet och känsla av tillhörighet.

Vi arbetar med viktiga funktioner såsom förmågan att ta initiativ till, starta och avsluta aktiviteter. Tidsuppfattning, planerings- och organisationsförmåga är andra viktiga delar som övas. Vi tränar på att hålla kvar och fokusera uppmärksamheten, att arbeta målinriktat och att motivera sig själv. Att skapa strukturer i vardagen och att ta eget ansvar är andra centrala färdigheter för den personliga utvecklingen.

Betydelsen av ett respektfullt bemötande och ett professionellt förhållningssätt är i fokus för vårt arbete med den enskilda människan. För att kunna
erbjuda hög kvalitet är det därför avgörande att vi som personal har en gemensam syn på vad ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt
innebär. Vi har ett salutogent synsätt och låter individens behov styra verksamheten. Det arbete vi gör syftar övergripande till att stärka individens
känsla för sammanhang och mening.

Personal – bemanning

Paviljongen: Per enhet à sju platser / två personal 07:00–21:00 alla dagar i veckan. Nattetid två vakna personal 21:00–07:00 som ambulerar på tre enheter.

Sjövillan: Sju platser / tre personal mån–fred 07:00–16:00, kväll och helg två personal. Nattetid en vaken personal.

Tallen: Fem platser / tre personal mån–fred 07:00–16:00, kväll och helg två personal. Nattetid en vaken personal.

Slussen: Fem platser. Individanpassad personaltäthet dygnet runt.

Dagverksamheten: Daglig verksamhet som har tre personal dagtid.

Övergripande: Två leg. sjuksköterskor. Två läkare, specialicerade i psykiatri på konsultbasis samt en samtalsterapeut.

Uppföljning/resultat

Kontinuerliga uppföljningar med placerare skapar förutsättningar att hela tiden utvärdera de resultat vi kommit fram till under placeringens gång. Vid
placeringens slut görs en sammanställning av allt material som sedan skickas till placeraren. En månad efter utflytt görs ett uppföljande besök för
att stämma av hur det gått för individen.