Schedevi · 0494-200 38

Bostad med särskild service för vuxna. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder.
Tillstånd: 9 § 9 p LSS samt 9 § 10 p.

Graniten · Nossebro · Västergötland

Målgrupp

Graniten i Nossebro är en gruppbostad med tillstånd enligt LSS, personkrets 1. Det vänder sig framför allt till personer som har en diagnos ur autismspektrat och vanligen ytterligare en eller flera funktionsnedsättningar. Graniten tar ytterligare höjd vad gäller särskilt krävande individer där utökad förståelse och individuella lösningar är nödvändiga. Det är vanligt att boendets individer har en historik av tidigare icke fungerande lösningar, på Graniten kan dock långsiktighet byggas upp igen.

Metoder

Graniten arbetar pedagogiskt med tydliga strukturer och kontinuitet i relationerna med ”sin” personal/kontaktmän för att skapa trygghet, sammanhang och förutsägbarhet. För att strukturera veckans aktiviteter har de boende individuellt anpassade scheman utifrån funktionsnivån. Individer med högre funktionsnivå ges möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt vara delaktiga i gemensamma aktiviteter såsom matlagning, städning, fritidsaktiviteter samt planering av matsedel. Metodhandledning sker i samarbete med bl a Autism- och Aspergerförbundet gällande tydliggörande pedagogik och det dagliga bemötandet. Arbetsterapeut samt aktivitetsstödjare hanterar den dagliga sysselsättningen och aktiveringen utanför enheten. Aktiviteten anpassas utifrån individens förutsättningar och utformas i samarbete med individ, kontaktmän och Arbetsterapeut. Aktiviteter i grupp kan t ex vara musikgrupp, café, bingo eller gemensamma utflykter. Även individuella önskemål tillgodoses där t ex personal och en enskild
individ gör utflykter.

Resurser

Graniten är nybyggd och togs i bruk i mars 2012. Fastigheten är planerad för just denna målgrupp och erbjuder unika möjligheter för personen att utvecklas med hjälp av ett väl genomtänkt bemötande i en modern gruppbostad med ytor anpassade för vår målgrupp. Gruppbostaden har välutrustade lägenheter enligt Boverkets normer, mellan 45–50 kvm, där hygienutrymmet är helt handikappanpassat och där det finns avskilt sov- eller vardagsrum. Därutöver finns gemensamt kök och allrum där man kan samlas för att se på tv eller göra andra aktiviteter tillsammans. Vi har även utrymmen för estetisk verksamhet i gruppbostaden.

Personal – bemanning:
Bemanningen på Graniten anpassas med individen i fokus och individlösningar är vanliga. I nuläget är det personaltäthet ett till ett eller högre dagtid. Nattetid finns en vaken personal med tillgång till en sovande jour i fastigheten. Graniten är förstärkt med en teamledare som arbetar dagtid för att öka kvaliteten på och styrningen av det dagliga arbetet. Alla boende har tillgång till behandlingsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut samt konsultläkare i psykiatri. Inom organisationen har vi även ytterligare två sjuksköterskor. I övrigt har personalen utbildningar som undersköterska, skötare, fritidsledare, aktivitetsstödjare, pedagoger med inriktning autism.

Uppföljning/resultat

En funktionsnivåbedömning genomförs efter två till tre månader. Individuell genomförandeplan, utifrån funktionsnivåbedömning och individens önskemål, upprättas av sjuksköterska, arbetsterapeut, kontaktman och individen, i samråd med placerare/handläggare och eventuell god man/förvaltare eller annan person som är viktig för individen. Genomförandeplanen revideras, uppdateras och utvärderas kontinuerligt för att individens mål skall kunna uppfyllas.

Uppföljningen leder till att förändringar uppmärksammas mer systematiskt och även små förändringar kan fångas upp och byggas vidare på.