Schedevi · 0494-200 38

Vårt erbjudande

Schedevi erbjuder stöd och omvårdnad för vuxna personer med psykiskt funktionshinder och vi är särskilt inriktade mot de personer som har ett komplext behov.

Vi har i dag flera väl inarbetade verksamheter i södra Sverige och tillhandahåller därigenom en stor bredd i inriktningen vilket gör det enkelt att hitta rätt form av stöd och omvårdnad för varje individ. Sammanlagt har vi cirka 80 platser vid våra enheter och är 150 medarbetare.

Vi erbjuder boende, social träning, stöd i förmågan till individuell utveckling, personlig omsorg och sysselsättning som tar avstamp i den enskilde individens specifika behov och de mål som finns för placeringen hos oss.

Schedevi är ett helägt dotterbolag till Södra Innergården AB och ingår i Midskepp-koncernen. Koncernen ägs av Lennart Fält som är andra generationens vårdföretagare i familjen Fält. För information om bolagets ekonomi och styrelsens sammansättning hänvisas till allabolag.se

Utveckling efter behov

På Schedevi förnyar och förbättrar vi kontinuerligt våra verksamheter och processer för att bättre förena privat och offentlig vård/omsorg och därigenom underlätta för den enskilde individens utveckling och bästa möjliga livskvalitet.

Vi styr vår utveckling efter våra kunders och individers behov och efterfrågan. Ett av våra ledord är samverkan och det ska genomsyra allt vi gör, oavsett om det gäller samverkan med individen i omvårdnadsarbetet eller samverkan med våra kunder när det gäller verksamhetsutveckling.

Våra kunder är kommuner och landsting i hela Sverige med ett fokus på Götaland och Svealand. Företaget har ramavtal med ett flertal kommuner och landsting men det förekommer också att kunder gör direktupphandlingar av placeringar.

Även svårplacerade individer

Vi verkar genom nära kontakter med kundernas handläggare och vi är kända för att kunna ge stöd och omsorg till individer med en komplex problembild, ofta kombinerat med ett utåtagerande eller ett potentiellt våldsamt beteende. Genom att vi tar emot svårplacerade individer underlättar vi för våra kunder och skapar förutsättningar för en långsiktigt bra utveckling hos de aktuella individerna.

Schedevis verksamheter finns i Rimforsa som ligger drygt 35 kilometer söder om Linköping i Östergötland samt utanför Nossebro i Västergötland.

Målbild och genomförandeplan

Genom ett strukturerat bemötande är vår målsättning att hjälpa individen till högsta möjliga grad av självständighet och tillsammans förbereda den enskilde för ett boende i hemkommunen. Utgångspunkten för placeringenär målbilden och den genomförandeplan som upprättas i samband med placeringen. Genomförandeplanen revideras, uppdateras och utvärderas kontinuerligt för att individens mål skall kunna uppfyllas.

Förhållningssättet bygger på en miljöterapeutisk modell utifrån ett kognitivt synsätt. Personalens handledning och aktiva närvaro syftar till att stärka individens autonomi i den dagliga livsföringen.

Vår intention är att utöva ett kvalificerat socialt behandlingsarbete parallellt med ADL-träning, omvårdnad samt viss hälso- och sjukvård. Individerna har regelbunden tillgång till konsultläkare med specialistkompetens i psykiatri. Inköp, matlagning, tvätt och städning genomförs gemensamt av individer och personal. Inom ramen för behandlingsarbetet har vi vid våra enheter i Östergötland tillgång till flera träningslägenheter och utslussningsboende. Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela Sverige varvid vi kan erbjuda övernattningslägenheter för anhöriga och personal som besöker verksamheten.

Utöver de schemalagda gruppaktiviteterna på respektive enhet finns individuellt utformade aktiviteter.  Arbetsterapeuter samt aktivitetsstödjare stödjer aktiveringen utanför enheten. En funktionsnivåbedömning genomförs efter två till tre månader. Individuell genomförandeplan, utifrån funktionsnivåbedömning och individens önskemål, upprättas av sjuksköterska, arbetsterapeut, kontaktman och individen, i samråd med placerare/handläggare och eventuell god man/förvaltare eller annan person som är viktig för individen.

Schedevis kvalitetsarbete

Personalhandbok, rutiner, policies och processbeskrivningar utvecklas och tillhandahålls i ett online-bibliotek vilket underlättar utveckling och löpande underhåll av ledningssystemet. Det innebär att samtliga enheter och medarbetare ständigt har tillgång till den mest aktuella versionen av ledningssystemet. Respektive verksamhets föreståndare har ett delegerat ansvar för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Föreståndaren är enligt verksamhetens ledningssystem ålagd att utföra ett stort antal uppgifter inom ramen för ledningssystemet. Dessa uppgifter finns definierade i befattningsbeskrivning, rutiner och annan dokumentation.  Arbetet med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet rapporterar föreståndaren fortlöpande till huvudmannen.

Kvalitetspolicy 

Schedevi Psykiatri AB ska vara en vård- och omsorgsgivare som kännetecknas av en kontinuerlig utveckling och där ständiga förbättringar införs i verksamheten till nytta för klienter, medarbetare, kunder och ledning samt övriga intressenter. Detta skall vi uppnå genom ett ledningssystem som ger stöd för vår planering, ledning, kontroll, uppföljning, utvärdering och förbättring av våra verksamheter. Vidare skall ledningssystemet klargöra fördelning av ansvar och arbetsuppgifter.